ALUMNI

Chúng tôi rất tự hào khi nói về sinh viên tại INTEK. Tại Trang này, bạn sẽ tìm được các thông tin cơ bản của sinh viên, cũng như các thông tin liên hệ (email, mạng xã hội, …). Từ đó, bạn sẽ có cơ hội để kết nối và tuyển dụng với nhân tài hoặc tương tác với những sinh viên đang theo học tại INTEK.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.